Prezentace v OO Impress

Obsah:
Okno programu
Vytvořit novou, otevřít, ukládání a zavírání prezentací
Průvodce tvorbou prezentace
Práce se snímky
Objekty a nástroje pro jejich tvorbu
Některé vlastnosti objektů
Manipulace s objekty
Efekty s objekty
Načasování
Výběrová část z dlouhé prezentace
Spuštění prezentace
Export prezentace

Okno programu
Jak vidíte z toho obrázku, obsahuje okno programu kromě vlastního místa pro tvorbu prezentace (právě zde) také soustavu příkazů v nabídkách, několik panelů nástrojů a také stavový řádek pro informování.

Vytváření nových prezentací, otevírání existujících souborů, ukládání a zavírání:
Tvorba nové prezentace je nabídnuta ihned po spuštění programu pomocí průvodce. Pokud chceme vytvořit ještě další prezentaci, jednoduše stiskneme třetí tlačítko na panelu nástrojů (viz. obrázek) nebo příkazem New (Nový) - Presentation (Prezentace) v nabídce File (Soubor).
Již existující prezentaci otevřeme stiskem tlačítka nebo opět příkazem z nabídky File (Soubor) - Open (Otevřít). Dialog oproti standardu obsahuje rozbalovací seznam Version (Verze), kde můžeme vybrat, která verze má být otevřena.
Po skončení práce je potřeba prezentaci uložit na disk. Nejjednodušší postup je tlačítko nebo příkaz File (Soubor) - Save (Uložit). Jméno souboru je požadováno pouze jednou, při dalším ukládání je automaticky uloženo do daného souboru. Chceme-li uložit soubor pod novým jménem, vybereme příkaz Save As... (Uložit jako...) v nabídce File (Soubor).
Pokud není soubor při zavírání uložen, nemusíme se bát ztráty práce, neboť se nás program zeptá, zda dokument nechceme nejprve uložit. Pro uložení zvolíme tlačítko Save, jinak Discard (Cancel zruší uzavření). 

Průvodce tvorbou prezentace
Pokud v prvním kroku nezrušíme volbu Do not show..., bude se tento průvodce zobrazovat po každém spuštění.

  1. Zvolíme, co zamýšlíme tvořit. Na výběr máme mezi prázdnou prezentací (Empty), prezentací podle šablony (From Template) a již existující prezentací. Pokud vybereme již existující prezentaci, pochopitelně s námi průvodce končí spolupráci a nabídne seznam prezentací. Pomocí <Other position> zobrazíme dialog Otevřít soubor.
  2. Vybereme design pro prezentaci a typ média, pro který tvoříme (Screen = obrazovka, Paper = papír) a pokračujeme na další krok.
  3. Posledním krokem je výběr přechodů mezi jednotlivými snímky. Pokud máme zatržen náhled (Preview), vidíme, co která volba znamená. Dále je možné určit rychlost posuvu (seznam Speed). Nakonec zvolíme, zda budeme měnit snímky ručně (Default) nebo automaticky (a nastavíme délku zobrazení a pauzu mezi snímky).
  4. Tento krok je možné vidět, pouze pokud vytvoříme prezentaci pomocí šablony. Zadáme zde jméno společnosti, prezentace a popis. V dalším kroku jsou vidět jednotlivé snímky.

Práce se snímky
Prezentace se skládá z jednotlivých snímků. Po vytvoření prázdné prezentace se prezentace skládá z jednoho snímku, počet snímků v prezentaci je téměř neomezený. Mezi jednotlivými snímky se přepínáme pomocí oušek nad stavovým řádkem. Snímky mohou být různě pojmenované, standardně mají jméno Slide xx.
Nový snímek přidáme stiskem tlačítka Insert Slide... na panelu, který vidíme vpravo (pokud v programu není zobrazen, spustíme jej příkazem View (Zobrazit) - Toolbars (Panely nástrojů) - Presentation (Prezentace)).
Druhou možností je stejnojmenný příkaz z místní nabídky ouška. Pokaždé se objeví dialog, kde vybereme rozložení základních prvků a jméno snímku.
Změna rozložení prvků na snímku se dá jednoduše provést pomocí Modify Slide Layout resp. Modify Slide.
Změna pořadí snímků je proveditelná uchopením příslušného ouška a přetažením na místo, kde má být.
Vymazání nepotřebného snímku také není problém, stačí v místní nabídce příslušného snímku zvolit Delete Slide.

Objekty a nástroje pro jejich tvorbu
Když již umíme zacházet s jednotlivými snímky, je na čase je oživit nějakými informacemi. Jedním způsobem je výběr správného rozložení ovládacích prvků na snímku. Zpočátku nám tato možnost bude bohatě stačit, ale časem zjistíme, že je to málo. 
K tvorbě snímků můžeme použít jeden z mnoha dalších objektů. K vytvoření objektů slouží několik nástrojů, které nalezneme na levém panelu. Je zde sedm tlačítek, které skrývají spoustu dalších.

Text

1. Normální text
2. Text, jehož velikost se přizpůsobí zadané velikosti
3. Text v bublině
Použití: Vybereme daný nástroj a v případě 1 a 2 určíme tažením velikost pole. U nástroje 1 nezáleží na výšce výběru, přizpůsobuje se. Text v bublině připravíme tažením od místa, kam má čára směřovat k místu, kde má být bublina. Velikost bubliny určíme tažením za okrajové nebo středové úchyty. Větší úchyt vlevo nahoře určuje zaoblení bubliny. Text v těchto polích lze libovolně formátovat (využijeme zde znalosti z OO Writer)

Obdélník / čtverec

1. obdélník
2. čtverec
3. zaoblený obdélník
4. zaoblený čtverec
5. - 8. stejné jako předchozí, ale bez výplně
Použití: Vybereme vhodný nástroj a táhneme z jednoho rohu do rohu protějšího. U zaoblených tvarů nelze zvolit úroveň zakulacení.

Elipsa / kružnice / kruh

Horní řádek:
1. / 2. elipsa / kruh
3. / 4. výřez elipsy / kruhu
5. / 6. část elipsy / kruhu
Spodní řádek:
1. - 6. stejné jako předchozí, ale bez výplně
7. část obvodu elipsy
8. část obvodu kruhu
Použití: Po vybrání nástroje táhneme z jednoho rohu do rohu protějšího. Kromě nástrojů 1 a 2 je nutné zadat počáteční a konečnou úsečku výřezu.

3D objekty

Horní řádek:
1. krychle / kvádr
2. koule
3. válec
4. kužel
Spodní řádek:
1. jehlan
2. kruh
3. "miska"
4. půlkoule
Použití: Zvoleným nástrojem táhneme z jednoho rohu do rohu protějšího. Pokud chceme jiný základní tvar než čtverec, táhneme za některou středovou úchytku. Objektem můžeme otáčet, pokud na něj klikneme (úchytky zčervenají). Můžeme otočit střed otáčení, otáčet a také deformovat vzhled objektu. Opětovným kliknutím příčky zezelenají.

Čáry

Horní řádek:
1. čáry spojené, zakulacené
2. polygon
3. polygon, pouze úhel 45°
4. čára libovolně nakreslená
Spodní řádek:
1. - 4. stejné jako předchozí, ale bez výplně
Použití:1: Tahem začneme první čáru, poté stačí klikat na cílový bod, který s koncem čáry bude spojen přímkou, nebo v cílovém bodě stiskneme tlačítko myši a tahem modelujeme zakřivení. Dvojklikem dojde ke spojení začátku a konce čáry pomocí přímky a případnému vyplnění.
2 a 3:Tahem začneme první část, poté stačí klikat na cílové body, které budou spojeny s koncem polygonu.
4. Tahem nakreslíme celou čáru, oblouky jsou trochu upravovány.

Linky a šipky

Obrázky jsou více než názorné, + značí možnost čáry v úhlu 45°
Použití: čáru pochopitelně vytvoříme tažením z jednoho konce na druhý.

Spojovníky

Význam je z obrázků snad jasný, nástroje z druhého a třetího řádku dělají téměř totéž, bílý obdélník značí, že na konci není nic.
Použití: naprosto stejné jako u čar, pouze při přetažení jednoho konce ke středu nějakého objektu se k němu připojí.

Posledním typem objektů, které se dají vložit, je tzv. OLE. Co to znamená? Můžeme vložit jakýkoliv jiný objekt z OO nebo i jiné aplikace (list OO Calc nebo list MS Excel).

Některé vlastnosti objektů
U některých objektů (čáry, spojovníky, linky, elipsy, obdélníky a textová pole) můžeme nastavit mnoho desítek vlastností. Pouze u jediného typu objektu tyto vlastnosti nenastavíme - 3D objekty. Všechna možná nastavení jsou ukryta v dialogovém okně, který zobrazíme příkazem Edit Style... z místní nabídky objektu. (z důvodu velkého množství uvedu pouze nejzajímavější, protože vždy náhled ukáže nejlépe, jak bude nastavení vypadat).
POZOR: Jakákoliv změna nastavení v tomto dialogu se projeví u všech objektů v celé prezentaci!!!
Line (Čáry): V levé části styl, barva, šířka, průhlednost čáry, vpravo levého a pravého zakončení a jejich tloušťky.
Area (Plocha): Výběr výplně pozadí mezi ničím, barvou, přechodem, čárováním (možný výběr barvy pozadí a bitmapou.
Transparency (Průhlednost): Na výběr máme mezi žádnou, stálou (v procentech) nebo vzrůstající (od Start Value do End Value).
Font (Písmo): Výběr písma, řezu, velikosti a jazyka.
Font Effects: Vlevo vybereme možnost podtržení (a barvu) a přeškrtnutí (a pouze slova). Máme zde též možnost volby reliéfu.
Indents & Spacing: V rámečku Indent nastavíme odsazení zleva (From left), zprava (From right), a odsazení prvního řádku (First line).
Rámeček Spacing obsahuje nastavení odsazení odstavce odshora (Top) a odspoda (Bottom).
Rozteč mezi jednotlivými řádky odstavce máme možnost nastavit v rámečku Line spacing. Máme na výběr ze šesti možností: Obyčejná (Single line), jeden a půl násobek (1.5 lines), dvojitá (Double), v procentech (Proportional), minimální (At least) a základní výška řádku plus rozměr v cm (Leading). V posledních třech případech musíte rozměr určit v poli of.
Text: Kromě jiného je zde nastavení odsazení od okrajů a zarovnání textu v rámci objektu.
Text Effects: Nastavení textových efektů (posouvání textu atd.) včetně rychlosti.
Jak je patrné z předchozího, práce s objekty není ještě to pravé, co by OO zvládal na jedničku. Pokud chceme opravdu tvořit objekty s rozdílnými nastaveními, nezbývá, než každý objekt (po jeho definitivní úpravě) převést do bitmapy (z místní nabídky Convert - To bitmap). Případné úpravy již ale obrázkem neprovedeme - jedině vytvořit objekt nový.

Manipulace s objekty
S objekty můžeme také pohybovat. Základní pohyb, tedy tažením myší, zvládne jistě každý (a kdo si není jistý, tomu poradím, že stačí kliknout někam do objektu a pokud má kurzor myši kříže, můžeme tažením objekt přesunout). To je ovšem pro tvorbu málo. Co když potřebujeme přesunout nějaký objekt pod jiný? I na to tvůrci mysleli a tak můžeme objekty přesouvat po ose Z. Stačí stisknout na panelu nástrojů a z nabízených možností máme na výběr mezi přenesením vpřed, úplně dopředu, vzad, úplně dozadu, před objekt a za objekt.. poslední, trochu oddělená volba, je přeměna pozice mezi dvěma objekty.
Když jsme u dvou objektů, ukážeme si, jak vybrat několik objektů najednou. Je to opět velmi snadně. postupujeme naprosto stejně jako při výběru jediného objektu, pouze při výběru druhého a dalšího držíme stisknutou klávesu SHIFT. A k čemu je to dobré? K něčemu ano. Kromě toho, že díky tomu můžeme všemi vybranými objekty posouvat po snímku najednou, můžeme z nich na určitou dobu (dokud to nezrušíme) udělat jednu skupinu, která se chová jako jeden jediný objekt. Skupinu z objektů vytvoříme po jejich výběru příkazem Group z místní nabídky. Pokud se dostaví hláška, pak jsme vybrali objekt, které nemůžeme spojit v jednu skupinu.
Objekt můžeme libovolně otáčet. Pokud aktivujeme tlačítko (samozřejmě musíme mít jeden nebo více objektů vybraných), změní se zelené úchyty na červené. Za rohové můžeme objekty otáčet okolo středu, za středové jakoby podél osy X nebo Y.
K úhledné úpravě je také někdy potřeba některé objekty zarovnat například na střed. Pomocí voleb skrytých v tlačítku můžeme objekt zarovnat vlevo, na střed (horizontálně), vpravo, nahoru, na střed (vertikálně) a dolu.

Efekty s objekty
Na již hotové objekty můžeme aplikovat jeden z několika efektů zobrazení. Pomocí tlačítka zobrazíme dialog, který nám právě výběr efektu umožní. Obrázky jsou více než výmluvné. Každý efekt je doprovázen zvukem, který se dá změnit nebo vypnout pomocí třetího tlačítka v horní části tohoto dialogu. Pořadí aplikování efektů na různých objektech lze nastavit pomocí čtvrtého tlačítka. Na každý objekt lze aplikovat pouze jeden efekt.

Načasování
Správné načasování automatické projekce může být opravdu problém, ale není třeba věšet hlavu. Vše zařídí OO Impress. Stačí použít příkaz Slide Show - Rehearse Timings. Vždy postupně vykreslí celý slide a spustí časovač (vlevo dole v podobě tlačítka). Po požadované době stačí stisknout toto tlačítko a dojde k přeskoku na další slide nebo skončí prezentace.

Výběrová část z dlouhé prezentace
V různých situacích je potřeba vytvořit z celé prezentace, která může trvat i třeba několik hodin, určitý výtah. Je možné postupně vytvořit důležité snímky znovu, ale proč to dělat. Stačí pomocí příkazu Slide Show - Custom Slide Show... Tlačítkem New... vytvoříme novou prezentaci, zadáme v textovém polí nové jméno a vybereme postupně (i několik najednou) požadované snímky a pomocí tlačítka >> je umístíme do pravého sloupce (<< je naopak odebere)

Spuštění prezentace
Prezentaci spustíme příkazem Slide Show - Slide Show nebo klávesovou zkratkou CTRL+F2.

Export prezentace
Prezentace se sice dá exportovat, ale příliš možností nemáme. Můžeme exportovat prezentaci jako stránky HTML (ovšem celý slide je jako obrázek) nebo jako jednotlivé obrázky. Díky tomu je celkem tato možnost (či spíš nemožnost) zatím téměř nepoužitelná. Příkaz Export nalezneme v nabídce File

 

Napsal Tomáš Milbach. Převzato z CD časopisu Chip č. 7-8 2002. Redakce i autor laskavě svolili k umístění tohoto návodu na serveru unix12.fzu.cz.


Úvodní stránka návodu Místní dokumentace   Hlavní stránka