Grafika v OO Draw

Obsah:
Okno programu
Vytvořit nový, otevřít, uložit a zavřít obrázek
Objekty a nástroje pro jejich tvorbu
Některé vlastnosti objektů
Manipulace s objekty
Export obrázků

Okno programu
Jak je vidět, okno programu je velice podobné OO Impress. Má podobné panely a ovládání je také podobné. Ovládání je také hodně podobné (jedinou změnou je pouze to, že pracujeme s jediným listem, nikoliv s několika snímky). 

Vytváření nových grafik, otevírání existujících souborů, ukládání a zavírání:
Tvorba nového listu papíru je nabídnuta ihned po spuštění programu. Pokud chceme vytvořit ještě další list papíru, jednoduše stiskneme třetí tlačítko na panelu nástrojů (viz. obrázek) nebo příkazem New (Nový) - Drawing (Kresba) v nabídce File (Soubor).
Již existující soubor otevřeme stiskem tlačítka nebo opět příkazem z nabídky File (Soubor) - Open (Otevřít). Dialog oproti standardu obsahuje rozbalovací seznam Version (Verze), kde můžeme vybrat, která verze má být otevřena.
Po skončení práce je potřeba obrázek uložit na disk. Nejjednodušší postup je tlačítko nebo příkaz File (Soubor) - Save (Uložit). Jméno souboru je požadováno pouze jednou, při dalším ukládání je automaticky uloženo do daného souboru. Chceme-li uložit soubor pod novým jménem, vybereme příkaz Save As... (Uložit jako...) v nabídce File (Soubor).
Pokud není soubor při zavírání uložen, nemusíme se bát ztráty práce, neboť se nás program zeptá, zda dokument nechceme nejprve uložit. Pro uložení zvolíme tlačítko Save, jinak Discard (Cancel zruší uzavření). 

Objekty a nástroje pro jejich tvorbu
Když již umíme zacházet s jednotlivými snímky, je na čase je oživit nějakými informacemi. Jedním způsobem je výběr správného rozložení ovládacích prvků na snímku. Zpočátku nám tato možnost bude bohatě stačit, ale časem zjistíme, že je to málo. 
K tvorbě snímků můžeme použít jeden z mnoha dalších objektů. K vytvoření objektů slouží několik nástrojů, které nalezneme na levém panelu. Je zde sedm tlačítek, které skrývají spoustu dalších.

Text

1. Normální text
2. Text, jehož velikost se přizpůsobí zadané velikosti
3. Text v bublině
Použití: Vybereme daný nástroj a v případě 1 a 2 určíme tažením velikost pole. U nástroje 1 nezáleží na výšce výběru, přizpůsobuje se. Text v bublině připravíme tažením od místa, kam má čára směřovat k místu, kde má být bublina. Velikost bubliny určíme tažením za okrajové nebo středové úchyty. Větší úchyt vlevo nahoře určuje zaoblení bubliny. Text v těchto polích lze libovolně formátovat (využijeme zde znalosti z OO Writer)

Obdélník / čtverec

1. obdélník
2. čtverec
3. zaoblený obdélník
4. zaoblený čtverec
5. - 8. stejné jako předchozí, ale bez výplně
Použití: Vybereme vhodný nástroj a táhneme z jednoho rohu do rohu protějšího. U zaoblených tvarů nelze zvolit úroveň zakulacení.

Elipsa / kružnice / kruh

Horní řádek:
1. / 2. elipsa / kruh
3. / 4. výřez elipsy / kruhu
5. / 6. část elipsy / kruhu
Spodní řádek:
1. - 6. stejné jako předchozí, ale bez výplně
7. část obvodu elipsy
8. část obvodu kruhu
Použití: Po vybrání nástroje táhneme z jednoho rohu do rohu protějšího. Kromě nástrojů 1 a 2 je nutné zadat počáteční a konečnou úsečku výřezu.

3D objekty

Horní řádek:
1. krychle / kvádr
2. koule
3. válec
4. kužel
Spodní řádek:
1. jehlan
2. kruh
3. "miska"
4. půlkoule
Použití: Zvoleným nástrojem táhneme z jednoho rohu do rohu protějšího. Pokud chceme jiný základní tvar než čtverec, táhneme za některou středovou úchytku. Objektem můžeme otáčet, pokud na něj klikneme (úchytky zčervenají). Můžeme otočit střed otáčení, otáčet a také deformovat vzhled objektu. Opětovným kliknutím příčky zezelenají.

Čáry

Horní řádek:
1. čáry spojené, zakulacené
2. polygon
3. polygon, pouze úhel 45°
4. čára libovolně nakreslená
Spodní řádek:
1. - 4. stejné jako předchozí, ale bez výplně
Použití:1: Tahem začneme první čáru, poté stačí klikat na cílový bod, který s koncem čáry bude spojen přímkou, nebo v cílovém bodě stiskneme tlačítko myši a tahem modelujeme zakřivení. Dvojklikem dojde ke spojení začátku a konce čáry pomocí přímky a případnému vyplnění.
2 a 3:Tahem začneme první část, poté stačí klikat na cílové body, které budou spojeny s koncem polygonu.
4. Tahem nakreslíme celou čáru, oblouky jsou trochu upravovány.

Linky a šipky

Obrázky jsou více než názorné, + značí možnost čáry v úhlu 45°
Použití: čáru pochopitelně vytvoříme tažením z jednoho konce na druhý.

Spojovníky

Význam je z obrázků snad jasný, nástroje z druhého a třetího řádku dělají téměř totéž, bílý obdélník značí, že na konci není nic.
Použití: naprosto stejné jako u čar, pouze při přetažení jednoho konce ke středu nějakého objektu se k němu připojí.

Posledním typem objektů, které se dají vložit, je tzv. OLE. Co to znamená? Můžeme vložit jakýkolivjiný objekt z OO nebo i jiné aplikace (list OO Calc nebo list MS Excel).

Některé vlastnosti objektů
U některých objektů (čáry, spojovníky, linky, elipsy, obdélníky a textová pole) můžeme nastavit mnoho desítek vlastností. Pouze u jediného typu objektu tyto vlastnosti nenastavíme - 3D objekty. Všechna možná nastavení jsou ukryta v dialogovém okně, který zobrazíme příkazem Edit Style... z místní nabídky objektu. (z důvodu velkého množství uvedu pouze nejzajímavější, protože vždy náhled ukáže nejlépe, jak bude nastavení vypadat).
POZOR: Jakákoliv změna nastavení v tomto dialogu se projeví u všech objektů v celé prezentaci!!!
Line (Čáry): V levé části styl, barva, šířka, průhlednost čáry, vpravo levého a pravého zakončení a jejich tloušťky.
Area (Plocha): Výběr výplně pozadí mezi ničím, barvou, přechodem, čárováním (možný výběr barvy pozadí a bitmapou.
Transparency (Průhlednost): Na výběr máme mezi žádnou, stálou (v procentech) nebo vzrůstající (od Start Value do End Value).
Font (Písmo): Výběr písma, řezu, velikosti a jazyka.
Font Effects: Vlevo vybereme možnost podtržení (a barvu) a přeškrtnutí (a pouze slova). Máme zde též možnost volby reliéfu.
Indents & Spacing: V rámečku Indent nastavíme odsazení zleva (From left), zprava (From right), a odsazení prvního řádku (First line).
Rámeček Spacing obsahuje nastavení odsazení odstavce odshora (Top) a odspoda (Bottom).
Rozteč mezi jednotlivými řádky odstavce máme možnost nastavit v rámečku Line spacing. Máme na výběr ze šesti možností: Obyčejná (Single line), jeden a půl násobek (1.5 lines), dvojitá (Double), v procentech (Proportional), minimální (At least) a základní výška řádku plus rozměr v cm (Leading). V posledních třech případech musíte rozměr určit v poli of.
Text: Kromě jiného je zde nastavení odsazení od okrajů a zarovnání textu v rámci objektu.
Text Effects: Nastavení textových efektů (posouvání textu atd.) včetně rychlosti.
Jak je patrné z předchozího, práce s objekty není ještě to pravé, co by OO zvládal na jedničku. Pokud chceme opravdu tvořit objekty s rozdílnými nastaveními, nezbývá, než každý objekt (po jeho definitivní úpravě) převést do bitmapy (z místní nabídky Convert - To bitmap). Případné úpravy již ale obrázkem neprovedeme - jedině vytvořit objekt nový.

Manipulace s objekty
S objekty můžeme také pohybovat. Základní pohyb, tedy tažením myší, zvládne jistě každý (a kdo si není jistý, tomu poradím, že stačí kliknout někam do objektu a pokud má kurzor myši kříže, můžeme tažením objekt přesunout). To je ovšem pro tvorbu málo. Co když potřebujeme přesunout nějaký objekt pod jiný? I na to tvůrci mysleli a tak můžeme objekty přesouvat po ose Z. Stačí stisknout na panelu nástrojů a z nabízených možností máme na výběr mezi přenesením vpřed, úplně dopředu, vzad, úplně dozadu, před objekt a za objekt.. poslední, trochu oddělená volba, je přeměna pozice mezi dvěma objekty.
Když jsme u dvou objektů, ukážeme si, jak vybrat několik objektů najednou. Je to opět velmi snadně. postupujeme naprosto stejně jako při výběru jediného objektu, pouze při výběru druhého a dalšího držíme stisknutou klávesu SHIFT. A k čemu je to dobré? K něčemu ano. Kromě toho, že díky tomu můžeme všemi vybranými objekty posouvat po snímku najednou, můžeme z nich na určitou dobu (dokud to nezrušíme) udělat jednu skupinu, která se chová jako jeden jediný objekt. Skupinu z objektů vytvoříme po jejich výběru příkazem Group z místní nabídky. Pokud se dostaví hláška, pak jsme vybrali objekt, které nemůžeme spojit v jednu skupinu.
S objekty lze provádět různé kousky. Objekt můžeme libovolně otáčet. Pokud aktivujeme tlačítko (samozřejmě musíme mít jeden nebo více objektů vybraných), změní se zelené úchyty na červené. Za rohové můžeme objekty otáčet okolo středu, za středové jakoby podél osy X nebo Y.
Druhé tlačítko () aktivuje otočení podél osy. Osu, která s u objektu objeví, můžeme libovolně posouvat (buď tažením celé osy nebo pouze konců). Poté stačí chytit objekt za jeden zelený konec a přetáhnout přes osu.
Pomocí můžeme prostý 2D objekt (třeba výřez kružnice) převést na 3D (kroužek). A není to složité. Objeví se osa, kterou nasměrujeme do správného úhlu a poté klikneme na objekt. Dále se jen stačí divit, co to vzniklo.
slouží k převedení přímek 2D objektu na křivky a dovolí tak deformaci stočením. Nejprve je nutné potvrdit, že chceme převést objekt na křivky.
Podobný úkol, ale jakoby 3D zobrazení, udělá tlačítko . Do 3D zobrazení ovšem chybí jeden podstatný detail. Nelze provést reálné stínování (chová se jako 2D objekt).
Nástroj skrytý pod tlačítkem opět požádá o povolení přeměny objektu na křivky a dovolí jej různě deformovat (tažením za rohové body).
Poslední dvě tlačítka ( a ) slouží ke změně směru přechodu do průhlednosti resp. z barvy do barvy.
K úhledné úpravě je také někdy potřeba některé objekty zarovnat například na střed. Pomocí voleb skrytých v tlačítku můžeme objekt zarovnat vlevo, na střed (horizontálně), vpravo, nahoru, na střed (vertikálně) a dolu.

Export obrázku
Narozdíl od exportu prezentace máme v tomto hledisku vyhráno. Exportovat můžeme do nejrůznějších formátů včetně BMP, TIFF, JPG nebo WMF. Příkaz Export se opět nachází v nabídce File.

 

Napsal Tomáš Milbach. Převzato z CD časopisu Chip č. 7-8 2002. Redakce i autor laskavě svolili k umístění tohoto návodu na serveru unix12.fzu.cz.


Úvodní stránka návodu Místní dokumentace   Hlavní stránka